Omgeving

In het Fochteloërveen, een van de laatste hoogveengebieden in Nederland, bracht een kraanvogel paar in 2001 voor het eerst in 500 jaar met succes een jong ter wereld in Nederland. In 2002 lijkt de vogel definitief terug van weggeweest, er wordt een tweede kraanvogel jong geboren.

Ecologische Hoofdstructuur

Natuurmonumenten wijdt het herhaalde broedsucces van de majestueuze kraanvogel aan de uitbreiding en het herstel van het kwetsbare hoogveengebied. Met name de verhoging van het waterpeil en de aankoop van omringende landbouwgronden hebben hieraan bijgedragen. Voor Natuurmonumenten is dit ook het bewijs dat grote eenheden natuur een belangrijke ecologische meerwaarde opleveren. Het is dan ook belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt gerealiseerd.

Hoogveen

Natuurmonumenten heeft in het Fochteloërveen maatregelen genomen om de groei van het hoogveen te stimuleren, zoals het plaatsen van damwanden en het aanbrengen van stuwen. Hierdoor wordt het gebied steeds natter en geschikter als broedgebied voor kraanvogels. Het aantal kraanvogels in Europa neemt al enkele jaren toe. Ze komen ook steeds vaker in ons land terecht, waar ze verblijven in grote natte natuurgebieden. Sinds 1999 zijn er vrijwel permanent enkele kraanvogels in het Fochteloërveen aanwezig.

De verbetering van het Fochteloërveen is mede dankzij de grote inzet van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provinciebesturen van Fryslân en Drenthe tot stand gekomen.

Kraanvogels

Kraanvogels stellen hoge eisen aan hun broedgebied en vinden rust en voedsel in het gebied erg belangrijk. Er zijn veel stille plekken in het 2.500 hectare grote gebied, waarvan delen voor mensen niet toegankelijk zijn. Ook is er ruimschoots voedsel aanwezig in de vorm van libellen, kikkers en slangen. In de omgeving van het Fochteloërveen kunnen de dieren voedsel vinden, op uitgestrekte akkers en weilanden. Er komen zeldzame plantensoorten voor zoals lavendelheide, veenbes en bruine snavelbies. Ganzen, roofvogels en zwanen overwinteren in het Fochteloërveen.

Uitzicht

Vanuit de uitkijktoren in het Plantsoen bij Ravenswoud en de vogelkijkhut aan het begin van het fietspad heeft u een prachtig uitzicht over dit bijzondere hoogveenreservaat bij de jonge veenkolonie Ravenswoud.

Galloways

In de beekdalen vindt u door sloten, houtwallen en bosjes omgeven graslanden, waarin grazende galloway-runderen zorgen voor afwisseling in vegetatie. In een dergelijk structuurrijk terrein voelen ook veel vogels zich goed thuis. U kunt hier patrijs, zomertaling en kwartelkoning zien. In de toekomst wil Natuurmonumenten de oude natuurlijke loop van de Slokkert A en het Eenderdiep gedeeltelijk herstellen. Dit komt de diversiteit in het gebied ten goede.